Privacy policy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Pe-Fit, gevestigd aan de Praaglaan 70, 6229HP, Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Pe-Fit, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verweken zijn:

Voor- en achternaam,

Geslacht,

Geboortedatum,

Adresgegevens,

Telefoonnummer,

E-mailadres,

Bankrekeningnummer of SVB-klantnummer,

Begeleiding en/of coaching plan,

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Pe-Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Begeleiding en/of coaching plan om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden of coachen

Pe-Fit verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bestanden op onze computer.

Om de begeleiding goed te laten verlopen verwerken wij uw gegevens in bestanden. Elke cliënt heeft een klantnummer zoals we deze gebruiken op facturen. Bestanden zijn beveiligd zodat niemand anders deze kan inzien. Alleen noodzakelijke informatie is hierin verwerkt

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Pe-Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat uw doelen zijn behaald en de rekeningen zijn betaald worden de bestanden verwijderd of vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Pe-Fit verstrekt geen gegevens aan derden behalve wanneer er een overeenkomst is met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verstrekken nooit informatie zonder uw toestemming.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pe-Fit. Ook heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwering van uw persoonsgegevens sturen naar info@pe-fit.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pe-Fit wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Pe-Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pe-fit.nl